Följ oss gärna

Nya resultat med stöd av &frankly

Så använder vi &frankly för att hjälpa ledare öka engagemang för nya resultat

Vill vi ha nya resultat, behöver vi nya beteenden. Men, hur kan ledare få till beteendeförändringar i sin organisation i en redan upptagen vardag? Så här använder vi &frankly!

andfrankly_humagic_Samsung_feeling_5

I detta inlägg ska vi ge fem konkreta exempel på hur vi på Humagic använder &frankly för att hjälpa ledare att få fler att bidra till nya resultat på bara ett kvartal. I kulturer där medarbetare och chefer redan har fullt upp med att leverera de befintliga resultaten.

Först några ord om vårt recept, paketerat i Framstegsprocessen™

Humagics uppdrag är att stödja ledare som vill skapa engagemang för nya resultat. Resultat som helt eller till stor del påverkas av förändringar i genomsnittsmedarbetarens ("Snittes") beteenden i en redan upptagen vardag.

medarbetare-ring-engagerad i målen-engagerad av arbetssituationen

Framstegsprocessen™ skapar nya resultat genom att varje medarbetare, varje vecka, bidrar till fokusmålet utifrån sina individuella styrkor och drivkrafter.

Upplägget används för enskilda team, hela organisationer/resultatenheter eller "akademier" med utvalda medarbetare i större organisationer, som samlas kring en viktig fokusfråga under ett kvartal.

Intäkter nästa kvartal – vilka bryr sig i ditt team?

Framstegsprocessen™ har fem steg i en cykel. Det tar typiskt sett 3-4 månader för ett enskilt team eller en organisation att gå igenom en cykel. De fem stegen är:

 1. Resultatansvariga ledare överens: vi ska!

 2. Ledare rustade: vi kan!

 3. Medarbetare involverade: vi vill!

 4. Veckovisa bidrag: vi gör!

 5. Kvartalsvist firande: vi lyckades och vi lärde oss!

Framstegsprocessen-1-5-S-kurva-RGBwebb-nobg

&frankly + Framstegsprocessen™ = Sant

I Framstegsprocessen™ använder vi &frankly-appen för att ge individer, team och ledare:

 • möjlighet att göra sig hörda,
 • ta tempen på engagemang ("ToMo"),
 • påminna om beteenden samt
 • samla in lärdomar och framsteg som görs

Vi har skapat ett par standardpaket i &frankly som alla våra kunder har tillgång till. Tack vare att &frankly är så smidigt skapas ofta specifika frågor eller paket för att snabbt ta pulsen under en eller ett par veckor av en cykel för ett specifikt team eller organisation.

Guide för teamledare: Stärk engagemanget i konsultteam att utveckla affärer hos befintliga kunder

Reflektera tillsammans

Grupper behöver ta sig tid att reflektera kring sina resultat. När vi har samsyn kan vi definiera eventuella insatser som behöver göras. Tack vare &frankly-appen och gränssnittet på webben upplever många grupper det enkelt att ta del av resultaten och lyfta fram de områden som gruppen behöver göra något åt. Borta är 60 sidor med resultat från en undersökning som gjordes för ett halvår sedan.

Fem användningsområden för &frankly

Låt oss ge exempel på hur &frankly kan användas i de fem stegen i Framstegsprocessen™:

Nuläge

En viktig del i förberedelsen med att sätta engagerande mål och kritiska framsteg är att förhålla sig till de med- eller motkrafter som finns i företagets nuläge. Dessa faktorer är dels individuella, dels faktorer i företagets arbetsklimat. Vi använder &frankly för att mäta med- och motkrafter som antingen väcker eller släcker medarbetares lust att bidra utifrån fyra huvudområden:

  1. Förväntningar, roller och processer

  2. Belöningsmodeller

  3. Värderingar, samarbeten, gruppdynamik och ledarskap

  4. Resurser, både kunskapsmässiga och verktyg och annat stöd

andfrankly_medkrafter-motkrafter-samarbetsklimat  andfrankly_medkrafter-motkrafter-beloningar

andfrankly_medkrafter-motkrafter-resurser . andfrankly_medkrafter-motkrafter-forvantningar-roller-processer

I uppstart

Eftersom teamledare har den absolut största möjligheten att påverka gruppens engagemang är det viktigt att ledare känner sig rustade att leda arbetet i Framstegsprocessen™ i vardagen. Efter utbildning och träning använder vi &frankly för att kvittera kompetensnivå, checka av praktiska förutsättningar och fånga upp ev följdfrågor.

Efter kickoff

Förstår medarbetare varför ledningen vill fokusera på just detta mål under den här perioden? Hur hänger det samman med verksamhetens vision och mission? Och hur ska arbetet egentligen gå till med veckovisa möten? Vi använder &frankly för att fånga upp medarbetares förståelse och lust att bidra till  nya resultat utifrån sina egna motivatorer och förmågor

andfrankly_efterkickoff

Löpande 

När team börjar med veckovisa framstegsmöten är det flera faktorer som kan påverka både engagemang och de faktiska resultaten.

Vi använder &frankly för att fånga upp behov av extra stöd från ledare och/eller från oss på Humagic.

andfrankly_trafikljus-veckomoten-1andfrankly_trafikljus-maltavla-1

andfrankly_trafikljus-ataganden-1 

Vi mäter även motivationsfaktorer i relation till organisationens mål med hjälp av de sex faktorerna i ramverket Total Motivation (ToMo).   

andfrankly_tomo-meningsfullt andfrankly_tomo-utveckling andfrankly_tomo-ekonomisk_stress andfrankly_tomo-emotionell-stress andfrankly_tomo-inertia andfrankly_tomo-roligt-stimulerande

Många grupper väljer dessutom att skapa egna frågor för att påminna om beteenden som bidrar till gruppens mål, ex “har du gett feedback denna vecka”.

andfrankly_nudge_feedback

Eftersom vi ändå har tillgång till appen kan vi även snabbt skicka ut frågor som inte är direkt kopplade till Framstegsprocessen™, tex stress, arbetsmiljö och ledarskap.

Inför firarmöte 

Lyckas vi med beteendeförändringar, kritiska framsteg och vårt övergripande fokusmål? Vad har vi lärt oss under processen? Vi använder &frankly för att utvärdera arbetssättet, reflektera kring egna framsteg/insikter samt fånga upp behov av att utveckla arbetssättet inför nästa period med Framstegsprocessen™.

andfrankly_utv_framsteg-stolt-1 andfrankly_utv_har-arbetsformen-1 

andfrankly_utv_justera-1

Vill du veta mer?

Vi visar gärna &frankly och berättar hur ni kan använda det för att skapa engagemang för nya resultat. Kontakta oss så bokar vi en webbdemo eller ett möte. Eller ring Peter Svenonius på 0701902030.

peter-150x150-orange-ring


Kundutveckling för konsultföretag

Brottas ni med beläggningsbergochdalbanan? Läs mer om vårt recept för att stödja konsulter på ett avsiktligt och strukturerat sätt att öka engagemanget för nya intäkter. Eller ladda ner vår guide med sju steg för att skapa nya intäkter med högt engagemang på bara ett kvartal. 

Guide + Film

Samverkan och prestation, Ledning och styrning